Skip navigation

Hydraulický fermentor

Integrácia v zariadení

Obzvlášť dôležité je starostlivé prispôsobenie a integrácia systému do celkového konceptu odsúhlaseného k prevádzke. AAT systém môže byť optimálne prispôsobený príslušným podmienkam.

Dvojkomorový systém

Dve po sebe idúce zapojené kaskády (dvojkamerový systém) zabraňujú skratovým prúdeniam.

Ťažko rozložiteľné usadeniny a naplaveniny sa zachytávajú vo vhodnej na to určenej úpravni. Usadeniny a naplaveniny môžu byť vypustené z fermentora cez vlastné vypúšťacie zariadenie. Tým sa zníži nebezpečenstvo upchávania a ukladania.

Fermentor so samočinným hydraulickým premiešavaním

Premiešavanie a vypustenie substrátov sa uskutočňuje vyrobeným bioplynom bez prívodu cudzej energie.

Žiadne mechanické vstavky ako miešadlá atď. nie sú potrebné. To umožňuje spracovanie substrátov s vysokou koncentráciou nerozpustených pevných látok (hnojovica do 12 % obsahu suchých prvkov).

aat_hydraulic_digester.jpg

pred miešaním (dávkovanie)                                                                 miešanie                                                             po miešaní